ISO 9001:2000

Politika jakosti společnosti MPS s.r.o. je zaměřená na to, aby námi dodávané překladatelsko-tlumočnické služby byly shodné s požadavky našich zákazníků, vykazovaly nulové vady a zároveň vyhovovaly platným předpisům. Navíc usilujeme o to, aby veškeré naše současné aktivity, strategické kroky a plány měly vždy na zřeteli pozitivní příspěvky k ochraně a tvorbě životního prostředí .

Pro zabezpečení funkčnosti systému managementu jakosti se vedení společnosti plně zavazuje:
  • v případě indikace zákazníkovy nespokojenosti provést rychle a účinně nápravné opatření
  • zabezpečit potřebné finanční, materiální, personální a organizační zdroje
  • poskytovat účinnou pomoc při výchově, výcviku a školení tak, aby všichni byli schopni plnit požadavky této politiky jakosti
  • ve vztazích se subdodavateli prosazovat minimálně stejnou náročnost na kvalitu výrobků a práce, jakou společnost MPS s.r.o. stvrzuje v obchodně závazných vztazích se svými zákazníky
  • všechny významné obchodní partnery orientovat na politiku jakosti naší firmy
  • dosáhnout a udržovat takovou úroveň v jakosti a cenách, která by zajišťovala firmě významné postavení na vnitřním trhu
Spokojenost zákazníka vytváří předpoklady stability a prosperity společnosti a tím i spokojenost zaměstnanců. Proto budeme plnit požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001 a normativy bez ohledu na naši funkci a zařazení v organizaci, které definujeme takto:
  • pozorně nasloucháme a chceme porozumět požadavkům svých zákazníků
  • úkoly plníme s maximální snahou o přesné a včasné dokončení
  • dodržujeme pravidla a postupy dané systémem managementu jakosti
  • účinně si vzájemně vyměňujeme informace